فروش 5000 نهال صنوبر» تبریزی ترک(شیک و یکدست)

5000 نهال تبریزی ترک 
فوق العاده شیک و یکدست
در میان خانواده » تبریزی ها ؛  تبریزی ترک بهترین نوع  تبریزی میباشد؛ چرا که از نظر رشد بیشترین رشد را دارد....
و بهترین چوب را از نظر صنعت چوبسازی دارد....
»حامد بهمن ابادی 
»09302768699
نهالستان بهمن ابادی (کرج)09302768699
/ 0 نظر / 161 بازدید